Odprawy celne | Skład celny | Intrastat
 

ODPRAWY CELNE

Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę związaną z dokonywaniem zgłoszeń celnych we wszystkich procedurach celnych. Służymy przy tym naszą pomocą w najbardziej złożonych zagadnieniach dotyczących odpraw celnych jak i przepisów celnych. Zgłoszeń celnych dokonujemy w tradycyjnej formule w przywozie, wywozie i tranzycie. Jedna najkorzystniejsze dla naszych Klientów są zgłoszenia uproszczone. Od stycznia 2009r. najkorzystniejszą propozycją dla naszych Klientów jest dokonywanie odpraw w procedurze uproszczonej, która pozwala m.in. rozliczenie podatku VAT w imporcie w deklaracji podatkowej VAT-7.

 

SKŁAD CELNY

Skład celny pozwala na obniżenie kosztów obsługi importu i eksportu towarów handlowych. Jeśli nie chcesz angażować swoich środków finansowych na pokrycie należności celno-podatkowych, skontaktuj się z nami.
W chwili obecnej prowadzimy składy celne na trzy sposoby :

 1. Prowadzimy własne składy celne we własnych magazynach.
  Najkorzystniejsze rozwiązanie dla firm działających bez własnego magazynu.
 2. Prowadzimy własne składy celne, ale w magazynach firm przez nas obsługiwanych.
  Najkorzystniejsze rozwiązanie dla firm korzystających z magazynu z dużą częstotliwością.
 3. Nadzorujemy funkcjonowanie prywatnych składów celnych niezależnych firm.
  Najkorzystniejsze rozwiązanie dla firm posiadających własny skład celny , jednak mających kłopoty z personelem do jego obsługi.

 

INTRASTAT

Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało zniesienie barier celnych i swobodny przepływ towarów pomiędzy Polską i innymi Państwami Członkowskimi, bez konieczności wypełniania zgłoszenia celnego. W celu zapewnienia niezbędnych informacji o obrocie handlowym towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zaistniała potrzeba wprowadzenia systemu monitorującego ten obrót. Systemem, który zapewnia dopływ takich informacji dla celów statystyki i ewidencji, jest obowiązujący w Polsce od 1 maja 2004r. INTRASTAT.
System INTRASTAT jest oparty na założeniu, że podmioty dokonujące obrotu towarowego z innymi krajami Unii Europejskiej (przywozu i wywozu towarów) zgłaszają ten fakt organom celnym w comiesięcznych deklaracjach. Zgłoszeniu do systemu INTRASTAT podlega fizyczny przepływ towarów wspólnotowych z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego. Przepływ towarów jest traktowany w takim przypadku jako obrót handlowy, będący przedmiotem zgłoszenia do systemu. Osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT odnoszących się do przywozu towarów, zwanych zgłoszeniami INTRASTAT w przywozie, lub zgłoszeń INTRASTAT odnoszących się do wywozu towarów, zwanych zgłoszeniami INTRASTAT w wywozie.

Progi statystyczne
O tym, czy należy dokonywać zgłoszenia INTRASTAT i jakie dane zostaną zawarte w treści deklaracji, decyduje wysokość obrotu wewnątrzwspólnotowego. Jeżeli wartość przywozów lub wywozów dokonanych w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym, przekroczy ustalony na dany rok statystyczny próg podstawowy, przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zgłoszeń INTRASTAT w przywozie lub w wywozie, odpowiednio od początku roku lub po przekroczeniu tego progu. Podmioty, których wartości przywozu lub wywozu w skali roku nie przekroczyły progu podstawowego, są zwolnione z tego obowiązku.
Jeżeli wartość dokonanego obrotu przekroczy natomiast statystyczny próg szczegółowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT i przekazywania w deklaracji bardziej szczegółowych informacji na temat realizowanych obrotów towarowych z innymi krajami Unii Europejskiej niż osoby, których obroty przekroczyły próg podstawowy, ale nie przekroczyły progu szczegółowego.
Od 2009r. wysokości progów ustalone są następująco:

 • Próg podstawowy
  w przywozie: 1.000.000 zł
  w wywozie: 1.000.000 zł
 • Próg szczegółowy
  w przywozie: 33.000.000 zł
  w wywozie: 60.000.000 zł

Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy powinno zostać dokonane nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po tym okresie. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego dokonano wewnątrzwspólnotowej wymiany towarowej (wywozu lub przywozu towarów).

 

Kontakt

Agencja celna HMC
Psary, ul. Główna 60
51-180 Wrocław
biuro@hmc.com.pl
tel.: 071 352 88 87
071 352 85 88
071 327 67 12

mapka | przyśli zapytanie